Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Σωτηρ μου....

Σωτήρ..μου κεκοσμημένον ενδυμα ουκ έχω..

Εικόνα
φ«Και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ…»
Αδελφοί, μετά της παραβολής των δέκα παρθένων, η υμνολογία απόψε συνδυάζεται και με την παραβολή των βασικικών γάμων, κατά την οποίαν βασική απαίτησις δια να εισέλθη κανείς εις τον νυμφώνα είναι να έχη ένδυμα γάμου. «Και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ…». Ωμολογήσαμεν ότι δεν έχομεν το λαμπρόν ένδυμα της αρετής και της καθαρότητος, δια να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Χριστού. Εκείνος όμως μας εχάρισε το λαμπρότατον των ενδυμάτων. Όταν εγίναμε Χριστιανοί, εκ του ουρανού μας εδίδετο την ώραν εκείνην ένδυμα λαρπότατον. «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε». Τον ίδιον τον Χριστόν, την χάριν και την αγιότητα του Χριστού εφορέσαμεν εις το βάπτισμα ως περιβόλαιον λαμπρόν. Δυστυχώς εκηλιδώσαμεν τον χιτώνα αυτόν με πολλές αμαρτίες και σφάλματα εις την ζωήν. Τουλάχιστον ας υπάρχη η διάθεσις της μετανοίας, ας μη μας καταλαμβάνη και από αυτής της απόψεως η ραθυμία. Διότ…